Regulamin konkursu – RELAB w serwisie Instagram.com
§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma RELAB CORP  sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ulica Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów, NIP:  8133862816. 
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Serwis instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

§2. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Polski. 
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Instagram. 
3. Konkurs trwa od 08.12.2021 godz. 20:00 do 15.12.2021 godz: 23:59. 
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 18 grudnia na  Instagram story oraz  pod postem konkursowym. 
5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem profilu RELAB_STORE na portalu społecznościowym Instagram
znajdującym się pod adresem:  https://www.instagram.com/relab_store.  

§3. Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na: 
a) Zaobserwowaniu profilu  @relab_store, 
b) Udostępnieniu zdjęcia konkursowego na instagram story,
c) Napisaniu komentarza z odpowiedzią na pytanie:  który kolor bluzy COZY jest najlepszy i dlaczego? 
2. Każdy uczestnik może zgłosić do 5 propozycji odpowiedzi. 
3. W konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców. 
4. Najciekawsza odpowiedź zostanie wybrana przez juree składające się z członków zarządu firmy Relab Corp sp. z o.o.. 
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomionywygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram. W przypadku braku kontaktu do 5 dni od wysłania wiadomośc organizator może wybrać inną osobę. 
6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
wypowiedziach.
7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
udziału w konkursie.

§4. Nagroda

1. Nagrodami w konkursie jest 1 sztuka bluzy cozy (5 kolorów do wyboru: niebieski, ciemny niebieski, żółty,różowy oraz szary) – zwyciezca będzie mógł wybrać kolor oraz rozmiar. W przypadku braku rozmiaru lub koloru z wybranego typu, Organizator może zaporponować inny kolor lub rozmiar. 
2. Nagroda zostanie wysłana do zwyciezcy najpóźniej do 5 dni roboczych od podania poprawnego adresu dostawy. 
3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na portalu Instagram.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected]
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Instagram - tytuł konkursu).
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.


§6. Obowiązek informacyjny

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Relab Corp sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: ([email protected]).
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust.zcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez profil na instagramie.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy. 

§7. Postanowienia końcowe
1.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na instagramie relab_store.
5. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  • No products in the cart.