REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNKCJONUJĄCEGO POD ADRESEM RELAB.STORE

Sklep internetowy dostępny pod adresem relab.store dokłada wszelkich starań aby klienci czuli się komfortowo i byli usatysfakcjonowali dokonanymi zakupami. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym.
Dokładamy wszelkich starań aby spełnić wszystkie Państwa oczekiwania, a Sklep spełniał najwyższe standardy obsługi, bezpieczeństwa oraz jakości oferowanych Produktów.

Niniejszy regulamin jest regulaminem dotyczącym  świadczenia usług drogą elektroniczną oraz reguluje zasady zawierania umów w Sklepie i jako taki podlega również innym ustawom regulującym te kwestie.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy RELAB, dostępny pod adresem internetowym http://relab.store, prowadzony jest przez, RELAB CORP Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 19, kod pocztowy 35-103 Rzeszów, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000909079, NIP: 8133862816, REGON: 389316865, – która jest Właścicielem i Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów, w szczególności Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Sprzedawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. Tym samym, do sprzedaży Produktów na rzecz Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zastosowanie będą miały przepisy o ochronie konsumentów.
4. Zarówno niniejszy regulamin jak i wszelkie treści zmieszczone na ww. stronie internetowej w szczególności takie jak loga, wzory, w tym wzory Produktów czy nazwa Sklepu stanowią przedmiot prawa autorskiego i są tym prawem chronione. Kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek treści udostępnionych na ww. stronie internetowej bez zgody Właściciela są zabronione.
5. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna odzieży i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet.
6. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej, w ramach której prowadzony jest Sklep. Zamówienia są realizowane na terenie Unii Europejskiej.
7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
8. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są Produktami fabrycznie nowymi i wolnymi od wad.
9. Korzystając ze Sklepu Klient obowiązany jest działać zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności w sposób nienaruszający przepisów prawa i praw osób trzecich.
10. Informacje o Produktach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2 Definicje

1. Sprzedawca – firma RELAB CORP Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 19, kod pocztowy 35-103 Rzeszów, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000909079, NIP: 8133862816, REGON: 389316865.
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Ustawa przyznaje zdolność prawną,która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość;
3. Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.relab.store.
4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zawierająca  umowę w celu, który można uznać za niezwiązany  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane osobowe podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia,
w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

14. Dni Robocze– wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów,Polska,
2. Adres Magazynu wysyłkowego oraz zwrotów: Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów,Polska,
3. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@relab.store.

4. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 882-613-387
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 22 1140 2004 0000 3102 8146 5400
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Zasady składania Zamówienia i wysyłka Produktu

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

2. Produkty dostępne w sklepie internetowym są plasowane w oparciu o następujące kryterium:

- cena rosnąco,

- cena malejąco,

- rozmiar,

- kolor,

- kolekcja,

- rodzaj.

3. Aby złożyć zamówienie należy dodać Produkt do Koszyka oraz kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ” lub o podobnym brzmieniu, a następnie wypełnić formularz poprawnymi danymi.
4. Zamówienie dochodzi do skutku, gdy Klient prawidłowo wypełni dane w tym dane do wysyłki (dane kontaktowe, adres, telefon, adres e-mail) lub zaloguje się w formularzu zamówienia.
5. Przy wypełnianiu Formularza Zamówienia zalecana jest dokładność i staranność. Błędnie wypełniony formularz zawierający, nieprawidłowe, niekompletne dane może spowodować niezawinioną przez Sprzedawcę niemożność prawidłowej realizacji umowy.
6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sklepu potwierdzenie na adres e-mail o przyjęciu zamówienia.
7. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przyjęcia Zamówienia wysłane na adres e-mail Klienta.
8. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy za dany Produkt zakupiony przez Klienta.
9. Wysyłka na terenie Polski oraz wysyłka za granicę wiąże się z poniesieniem dodatkowego kosztu przez Klienta. Koszt ten jest uzależniony od danego kraju i został on określony w Formularzu Zamówienia. Koszt wysyłki w Formularzu Zamówienia podany jest każdorazowo w odniesieniu do danego rodzaju Produktu i może się różnić ze względu na zamawiany Produkt, ilość Produktów lub kraj wysyłki.
10. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Termin doręczenia zazwyczaj wynosi około 14 dni roboczych od momentu wysłania Produktu i może być uzależniony od działania firmy kurierskiej. Informacje odnośnie planowanego czasu doręczenia przesyłki dostępne są w Formularzu Zamówienia.
11. Odbierając Produkt zaleca się, aby Klient zbadał go celem wykrycia ewentualnych jego wad i sporządził odpowiedni protokół szkodowy w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę.
12. Z momentem odebrania Produktu na Konsumenta przechodzi ryzyko dotyczące uszkodzenia lub przypadkowej utraty Produktu. Na Klienta nie będącego Konsumentem ryzyko to przechodzi z momentem przekazania Produktu podmiotowi doręczającemu.
13. Czas realizacji Zamówienia: wszystkie Zamówienia zostają wysłane do 14 dni roboczych.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do szybszej realizacji zamówień tj. do 2-3 dni po zaksięgowaniu środków.
15. W przypadku wybrania przez Klienta metody płatności przelewem tradycyjnym zobowiązany jest on wykonać przelew w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W przypadku nieodnotowania wpłaty przez Sprzedawcę w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Klienta Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie z winy Klienta z uwagi na brak płatności. Brak płatności w ww. terminie uważany jest za dorozumiane odstąpienie od Umowy przez Klienta. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany mailowo na adres podany przez niego w formularzu zamówienia. W przypadku gdy brak płatności wynikał z sytuacji niezawinionej przez Klienta, w szczególności z przerwy w dostępie do bankowości internetowej Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na jego adres mail lub odpowiadając na wiadomość otrzymaną od Sprzedawcy dotyczącą anulowania zamówienia. Sytuacje takie będą rozstrzygane indywidualnie.
16. Klient zobowiązuje się do nieskładania zamówień fałszywych i nieuczciwych, za takie na potrzeby niniejszego regulaminu uważane są zamówienia, które w szczególności: zawierają dane nieprawdziwe, zostały złożone jest bez zamiaru zrealizowania umowy lub opłacone przy użyciu kradzionej karty płatniczej lub poprzez włamanie na internetowe konto bankowe osoby trzeciej.
17. W razie wykrycia sytuacji lub podejrzenia, że może zachodzić sytuacja z punktu poprzedzającego Sprzedawca podejmie odpowiednie kroki zmierzające do wyjaśnienia zaistniałego stanu.
18. W przypadku nieodebrania Produktu w czasie właściwym tj. przed jego odesłaniem do Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami w granicach szkody jaką poniósł w związku z nieodebraniem przez Klienta Produktu i jego zwrotnym odesłaniem, w szczególności kosztami przesyłki.
19. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie, gdy nie zostanie odebrane przez Klienta w odpowiednim czasie.
20. Jeżeli Klient jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, Sprzedawca dokonuje weryfikacji czy zawarta umowa sprzedaży posiada charakter zawodowy, polegającą na sprawdzeniu przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej (kodów PKD), udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 5 Cena i oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. W każdym przypadku obniżenia ceny towaru Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość jej porównania z ceną obowiązującą przed obniżeniem poprzez zamieszczenie obok ceny aktualnej informacji o najniższej cenie, która obowiązywała przez okres 30 dni poprzedzających obniżenie ceny. Jeżeli dany towar oferowany jest w sklepie przez mniej niż 30 dni przed momentem obniżenia ceny, informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu obejmuje cały okres oferowania danego towaru w Sklepie.
3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
4. W przypadku poinformowania Klienta o cenie drogą mailową związanie umową nastąpi po akceptacji ceny przez Klienta – akceptacja ceny powinna być wyrażona w mailu zwrotnym do Sprzedawcy
5. Klient może skorzystać z następujących możliwości dostawy:
a) Przesyłka kurierska (za pośrednictwem operatora logistycznego DHL Polska, InPost, Poczta Polska oraz GLS tj. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.) – orientacyjny czas realizacji do 14 dni roboczych na terenie Polski, od momentu przekazania Produktu kurierowi tj. od dnia wysyłki. W sytuacji dostawy przesyłek  zagranicznych  (do pozostałych krajów Unii Europejskiej) czas realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych w zależności od kraju dostawy.
6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz bezpieczeństwo płatności online są:

- Payu.pl – należące do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495. Możliwe formy płatności:


- Stripe Payments Europe, Ltd ,     C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin,Dublin 1, Republic Of Ireland, spółki świadczącej usługę operatora płatności przychodzących.

- PayPal (Europe) S.a r.l et Cie, S.C.A. 22-24 Boulvard Royal L-2449 Luksemburg.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Klientowi określonemu w ust. 1 powyżej lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Klient wskazany w ust. 1 powyżej może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez tego Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu – oświadczenie można znaleźć pod koniec tego regulaminu lub pobraćw faq.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta wskazanego w ust. 1 powyżej użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient ten wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
6. Zwrot płatności nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego realizują prawo do odstąpienia od umowy a Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które nastąpi szybciej.
8. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego realizujący prawo do odstąpienia od umowy powinni odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient ten odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

9. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono konsumentowi lub osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą
10. Wykonując prawo odstąpienia od umowy Klient na własny koszt i ryzyko zwraca Sprzedawcy Produkt. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy dostępny u Sprzedawcy, Sprzedawca nie ma obowiązku zwracać Klientowi różnicy w koszcie wysyłki.
11. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12
. Towar powinien zostać wysłany na adres do zwrotów tj. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów,Polska.

§ 7 Reklamacja – odpowiedzialność z tytułu rękojmi

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta kiedy Produkt ma wady fizyczne lub prawne.
3. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli:

a. zgodne z umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi lub osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, jeżeli Sprzedawca został powiadomiony o tym szczególnym celu w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował

b. produkt nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

c. produkt występuje w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktów tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

- przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

d. produkt był dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać,

e. produkt jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową w zakresie, o których mowa w § 7 pkt 3 lit. a-e Regulaminu sklepu, jeżeli Klient najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 7 pkt 3 lit. a-e Regulaminu oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
4. W szczególności za wadę nie jest uważana nieznaczna różnica w kolorze lub odcieniu Produktu dostarczonego, a prezentowanego na stronie Sprzedawcy. Różnice mogą wynikać z różnych parametrów sprzętu na jakim Produkty są oglądane m.in. różne ustawienia intensywności barw monitorów komputerów.
5. Sprzedawca odpowiada jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi lub osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
6. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że  posiada ona dla niej charakteru zawodowego, strony wyłączają obowiązki z tytułu rękojmi leżące po stronie Sprzedawcy. 
7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na nowy przedawnia się z upływem roku licząc od
dnia stwierdzenia wady. 
8. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy
. Reklamacje można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
9. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
10. W związku z korzystaniem z rękojmi przez Konsumenta lub osobę fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego z rękojmi za wady ma on prawo żądać:
a)naprawy produktu,
b) wymiany produktu
11. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia, o którym mowa  w § 7 pkt. 10 a Sprzedawca może dokonać wymiany Produktu, a w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia, o którym mowa  w § 7 pkt. 10 b Sprzedawca może dokonać jego naprawy

- jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

13. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności Produktu z umową. Koszty naprawy lub wymiany oraz koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 14. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli:

a. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Produktu,

b. Produkt był już przez Sprzedawcę naprawiany lub wymieniany na wolny od wad i w dalszym ciągu Sprzedawca nie zadośćuczynił obowiązkowi dostarczenia Produktu bez wad,

c. Z oświadczenia Sprzedawcy wyraźnie wynika, że nie doprowadzi Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Sprzedawcy

15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.
16. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skutecznego skorzystania z prawa obniżenia ceny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
17. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wady Produktu są nieistotne.
18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową. 19. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt.
20. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu zwraca Klientowi cenę na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
21. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania z tytułu rękojmi Konsumenta lub osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że reklamację Klienta uznał za uzasadnioną.
22. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy do miejsca oznaczonego w umowie.
23. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 8 Opinie

1. Opinie o towarach zamieścić może jedynie osoba, która używała dany produkt lub go nabyła. 

2. Zakazane jest jakiekolwiek publikowanie we własnym imieniu lub na zlecenie innego podmiotu opinii nierzetelnych i niezgodnych z rzeczywistością. W szczególności niedozwolone jest umieszczenie opinii o produkcie, który nie był używany lub nabyty przez osobę publikującą opinię. Dotyczy to zarówno opinii pozytywnych jak i negatywnych o produkcie.

3. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie dotyczące oferowanych przez sklep produktów pochodziły od osób, które używały danego produktu lub nabyły dany produkt, poprzez osoby, które dokonały zakupu poprzez numer zamówienia oraz  weryfikacje przed opublikowaniem opinii czy Klient, który wystawił opinie, faktycznie zakupił produkt u Sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie oddziałuje na publikowane opinie w sposób zmierzający do ukrywania i usuwania opinii niekorzystnych. Jednocześnie sprzedawca zastrzega sobie możliwość ukrywania i usuwania opinii opublikowanych przez podmiot nieużywający opiniowanego produktu lub podmiot, który nie nabył opiniowanego produktu. 

§ 9 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub prowadzenia Konta, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: podmioty świadczące usługi informatyczne, utrzymania sieci, przewozowe.
4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym tj. Payu S.A. Stripe Ltd. Stripe, PayPal, a także operatorowi logistycznemu DHL Polska, InPost, Poczta Polska oraz General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (GLS), w celu realizacji przesyłki.
6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
8. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera lub wysłanie e-maila na adres: kontakt@relab.store. Wiecej informacji o przetwarzaniu danych osobowych  przez Administratora danych znajduje się w Polityce prywatności i cookies Relab.

§ 10 Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu usługi elektroniczne polegające na umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia. 
2. Świadczenie usługi elektronicznej jest bezpłatne. 
3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub rezygnacji z jego realizacji.
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli. 
5. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz składanie fałszywych zamówień w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 
6. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres Sprzedawcy. 
7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania przez niego reklamacji. 
8. Sprzedawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób, w miarę możliwości zaproponuje sposób rozwiązania problemu.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim lub angielskim. (w zależności od lokalizacji kupującego)
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz  przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), przy czym Konsumentowi przysługują również prawa i roszczenia wobec Sprzedawcy przewidziane przez prawo kraju j pochodzenia Konsumenta.

4. Konsument pochodzący spoza Polski korzysta z ochrony przewidzianej  przez przepisy kraju jego pochodzenia  i  jest  chroniony przez te przepisy niezależnie od wyboru prawa właściwego.

5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
6. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

Załącznik 1. Formularz reklamacji. (Należy go wypełnić, w przypadku składnia reklamacji na podstawie rękojmi).

Załącznik 2. Formularz odstąpienia od umowy. (Należy go wypełnić, tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym).